Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o. o.
Antoniów, ul. Powstańców Śl. 54,
46-040 OZIMEK
tel. +48 77 465 19 80
pgkim@pgkim.ozimek.pl
www.pgkim.ozimek.pl
O firmie  |  Aktualności  |  Przetargi  |  Wodociągi i kanalizacja  |  Gospodarka cieplna  |  PSZOK  |  Fundusze unijne
! UWAGA ! To jest archiwalna wersja strony PGKiM Sp. z o.o. w Antoniowe
Aktualna wersja strony znajduje się pod adresem https://pgkim.ozimek.pl

WODOCIĄGI I KANALIZACJA

W dniu 18.05.2018r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ogłosił zatwierdzoną
taryfę, która będzie obowiązywała na terenie gminy Ozimek przez najbliższe 3 lata. Taryfa wchodzi w życie 28.05.2018r.

Skan decyzji

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
obowiązująca na terenie gminy Ozimek.


TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

Oznaczenie grupy Opis taryfowej grupy odbiorców
Grupa W1 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe), w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.
Grupa W2 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie odbiorcami usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe), w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.
Grupa W3 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe), w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym.
Grupa W4 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie odbiorcami usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe), w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym.
Grupa W5 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe), w sześciomiesięcznym okresie rozliczeniowym.
Grupa W6 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie odbiorcami usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego, pobierający wodę przeznaczoną do celów farmaceutyczno-spożywczych, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.
Grupa W7 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego, pobierający wodę na pozostałe cele, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.
Grupa W8 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie odbiorcami usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego, pobierający wodę na pozostałe cele, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.
Grupa W9 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego, pobierający wodę na pozostałe cele, w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym.
Grupa W10 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie odbiorcami usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego, pobierający wodę na pozostałe cele, w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym.

Sformułowania użyte w opisach taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę oznaczają odpowiednio:

a) woda przeznaczona do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe) - woda do celów realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego
zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi lub celów rolniczych na potrzeby zaopatrzenia w wodę ludzi i zwierząt gospodarskich,
b) woda przeznaczona do celów farmaceutyczno-spożywczych, produkcji napojów lub artykułów spożywczych - woda do celów produkcji
napojów i artykułów spożywczych, produkcji podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,
c) woda przeznaczona do pozostałych celów - woda do celów określonych w Polskiej Klasyfikacji Działalności, nie będąca woda przeznaczoną
do celów, o których mowa w pkt a)-b)

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Oznaczenie grupy Opis taryfowej grupy odbiorców
Grupa K1 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.
Grupa K2 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie odbiorcami usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.
Grupa K3 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego, w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym.
Grupa K4 Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie odbiorcami usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego, w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym.

Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat.

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ 2018/2019

Grupa taryfowa Cena [ w zł/m3] Stawka opłaty abonamentowej
[w zł/okres rozliczeniowy]
netto Brutto netto Brutto
W1 3,40 3,67 9,00 9,72
W2 3,40 3,67 5,75 6,21
W3 3,40 3,67 14,00 15,12
W4 3,40 3,67 10,75 11,61
W5 3,40 3,67 21,50 23,22
W6 3,46 3,74 10,75 11,61
W7 3,48 3,76 9,00 9,72
W8 3,48 3,76 5,75 6,21
W9 3,48 3,76 14,00 15,12
W10 3,48 3,76 10,75 11,61

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ 2019/2020

Grupa taryfowa Cena [ w zł/m3] Stawka opłaty abonamentowej
[w zł/okres rozliczeniowy]
netto Brutto netto Brutto
W1 3,61 3,90 9,00 9,72
W2 3,61 3,90 5,75 6,21
W3 3,61 3,90 14,00 15,12
W4 3,61 3,90 10,75 11,61
W5 3,61 3,90 21,50 23,22
W6 3,67 3,96 10,75 11,61
W7 3,69 3,99 9,00 9,72
W8 3,69 3,99 5,75 6,21
W9 3,69 3,99 14,00 15,12
W10 3,69 3,99 10,75 11,61

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ 2020/2021

Grupa taryfowa Cena [ w zł/m3] Stawka opłaty abonamentowej
[w zł/okres rozliczeniowy]
netto Brutto netto Brutto
W1 3,68 3,97 9,00 9,72
W2 3,68 3,97 5,75 6,21
W3 3,68 3,97 14,00 15,12
W4 3,68 3,97 10,75 11,61
W5 3,68 3,97 21,50 23,22
W6 3,74 4,04 10,75 11,61
W7 3,76 4,06 9,00 9,72
W8 3,76 4,06 5,75 6,21
W9 3,76 4,06 14,00 15,12
W10 3,76 4,06 10,75 11,61

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 2018/2019

Grupa taryfowa Cena [ w zł/m3] Stawka opłaty abonamentowej
[w zł/okres rozliczeniowy]
netto Brutto netto Brutto
K1 9,97 10,77 11,50 12,42
K2 9,97 10,77 8,25 8,91
K3 9,97 10,77 21,50 23,22
K4 9,97 10,77 18,25 19,71

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 2019/2020

Grupa taryfowa Cena [ w zł/m3] Stawka opłaty abonamentowej
[w zł/okres rozliczeniowy]
netto Brutto netto Brutto
K1 10,50 11,34 11,50 12,42
K2 10,50 11,34 8,25 8,91
K3 10,50 11,34 21,50 23,22
K4 10,50 11,34 18,25 19,71

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 2020/2021

Grupa taryfowa Cena [ w zł/m3] Stawka opłaty abonamentowej
[w zł/okres rozliczeniowy]
netto Brutto netto Brutto
K1 10,82 11,69 11,50 12,42
K2 10,82 11,69 8,25 8,91
K3 10,82 11,69 21,50 23,22
K4 10,82 11,69 18,25 19,71

STAWKA OPŁATY ZA PRZEKROCZENIE WARUNKÓW WPROWADZANIA ŚCIEKÓW
PRZEMYSŁOWYCH DO URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH

Tabela A.
Jednostkowe stawki opłat za jeden kilogram substancji, w tym substancji wyrażonych jako wskaźnik.

Lp. Wskaźnik zanieczyszczenia Najwyższe dopuszczalne stężenia Jednostkowe stawki opłat za 1 kg substancji w tym substancji wyrażonych
jako wskaźnik w zł/kg
Jednostkowe stawki opłat za 1 kg substancji w tym substancji wyrażonych
jako wskaźnik w zł/kg
netto Brutto
1 BZT5 440 26,31 28,41
2 ChZT 880 15,81 17,07
3 Zawiesina ogólna 480 4,87 5,26
4 Azot ogólny 80 26,31 28,41
5 Fosfor ogólny 14,5 26,31 28,41
6 Chlorki 1000 4,87 5,26
7 Substancje ekstrahujące się eterem naftowym 100 460,65 497,50
8 węglowodory ropopochodne 15,0 460,65 497,50
9 Bar 5,0 691,02 746,30
10 Selen 1,0 691,02 746,30
11 Kobalt 1,0 691,02 746,30
12 Cynk 5,0 691,02 746,30
13 Miedź 1,0 863,43 932,50
14 Cyna 2,0 691,02 746,30

Tabela B.
Stawki opłat za przekroczenie dopuszczalnego stanu ścieków.

Lp. Wielkość przekroczenia Jednostka miary Stawka opłaty w złotych
netto Brutto
1 odczyn (pH) jest wyższy od górnej lub niższy od dolnej wartości dopuszczalnej o mniej niż 0,5 pH m3 1,32 1,43
2 odczyn (pH) jest wyższy od górnej lub niższy od dolnej wartości dopuszczalnej o 0,5 do 1,5 pH m3 3,30 3,56
3 odczyn (pH) jest wyższy od górnej lub niższy od dolnej wartości dopuszczalnej o 1,5 do 2,5 pH m3 6,58 7,11
4 odczyn (pH) jest wyższy od górnej lub niższy od dolnej wartości dopuszczalnej o 2,5 i więcej pH m3 12,76 13,78
5 temperatura przekracza wielkość dozwoloną o mniej niż 5°C m3 0,66 0,71
6 temperatura przekracza wielkość dozwoloną o 5°C i więcej m3 1,32 1,43


Sprostowanie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Antoniowie uprzejmie informuje,
iż omyłkowo na stronie internetowej Spółki wskazano jako datę wejścia w życie cen i stawek wynikających
z taryf zatwierdzonych decyzją Dyrektora RZGW w Gliwicach z dnia 25 kwietnia 2018r. datę 28 maja 2018r.
Przedmiotowe taryfy w rzeczywistości obowiązują od dnia 26 maja 2018r.

Zaistniała omyłka nie wpływa w żaden sposób na dokonane z Odbiorcami usług
rozliczenia z tytułu dostaw wody i odprowadzania ścieków w miesiącu maju.


Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki od 1.01.2018r. do 27.05.2018r.

a) woda Gospodarstwa domowe 3,53zł /m3 cena za dostarczoną wodę
Pozostali odbiorcy usług 3,55zł /m3
Gospodarstwa domowe 4,32zł /punkt poboru/m-c stawka opłaty abonamentowej
Pozostali odbiorcy usług 12,96zł /punkt poboru/m-c
b) ścieki Gospodarstwa domowe 10,23zł /m3 cena za odprowadzane ścieki
Pozostali odbiorcy usług 10,95zł /m3
Gospodarstwa domowe 6,48zł /punkt poboru/m-c stawka opłaty abonamentowej
Pozostali odbiorcy usług 19,44zł /punkt poboru/m-c

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w 2017 r.

a) woda Gospodarstwa domowe 3,53zł /m3 cena za dostarczoną wodę
Pozostali odbiorcy usług 3,55zł /m3
Gospodarstwa domowe 4,32zł /punkt poboru/m-c stawka opłaty abonamentowej
Pozostali odbiorcy usług 12,96zł /punkt poboru/m-c
b) ścieki Gospodarstwa domowe 10,23zł /m3 cena za odprowadzane ścieki
Pozostali odbiorcy usług 10,95zł /m3
Gospodarstwa domowe 6,48zł /punkt poboru/m-c stawka opłaty abonamentowej
Pozostali odbiorcy usług 19,44zł /punkt poboru/m-c
c) ścieki opadowe i roztopowe Wszyscy odbiorcy usług 3,88zł /m3 cena za odprowadzane wody opadowe i roztopowe

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w 2015 r. oraz w 2016 r.

a) woda Gospodarstwa domowe 3,53zł /m3 cena za dostarczoną wodę
Pozostali odbiorcy usług 3,55zł /m3
Dla wszystkich grup odbiorców 12,96zł /punkt poboru/okres rozliczeniowy stawka opłaty abonamentowej
b) ścieki Gospodarstwa domowe 9,84zł /m3 cena za odprowadzane ścieki
Pozostali odbiorcy usług 10,55zł /m3
c) ścieki opadowe i roztopowe Wszyscy odbiorcy usług 4,20zł /m3 cena za odprowadzane wody opadowe i roztopowe

CENNIK
wywozu nieczystości płynnych do mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków w Antoniowie
przez PGKiM Spółka z o.o. w Antoniowie od 01.06.2019r. z uwzględnieniem częstotliwości wywozu

Stawki przy wywozie netto
(dla wywozu min 1 raz w m-cu)
netto 8 - 7 m3 7 - 6 m3 6 - 5 m3 5 - 4 m3 4 - 3 m3 3 - 2 m3 2 - 1 m3
zł/m3 24,07 26,85 32,41 37,96 46,30 60,19 92,59
Stawki przy wywozie brutto (8% VAT)
(dla wywozu min 1 raz w m-cu)
brutto 8 - 7 m3 7 - 6 m3 6 - 5 m3 5 - 4 m3 4 - 3 m3 3 - 2 m3 2 - 1 m3
zł/m3 26,00 29,00 35,00 41,00 50,00 65,00 100,00
Stawki przy wywozie netto
(dla wywozu min 1 raz na 3 m-ce)
netto 8 - 7 m3 7 - 6 m3 6 - 5 m3 5 - 4 m3 4 - 3 m3 3 - 2 m3 2 - 1 m3
zł/m3 25,93 30,56 35,19 41,67 50,93 67,59 101,85
Stawki przy wywozie brutto (8% VAT)
(dla wywozu min 1 raz na 3 m-ce)
brutto 8 - 7 m3 7 - 6 m3 6 - 5 m3 5 - 4 m3 4 - 3 m3 3 - 2 m3 2 - 1 m3
zł/m3 28,00 33,00 38,00 45,00 55,00 73,00 110,00
Stawki przy wywozie netto
(dla wywozu rzadziej niż 1 raz na 3 m-ce)
netto 8 - 7 m3 7 - 6 m3 6 - 5 m3 5 - 4 m3 4 - 3 m3 3 - 2 m3 2 - 1 m3
zł/m3 29,63 33,33 37,96 44,44 56,48 75,00 106,48
Stawki przy wywozie brutto (8% VAT)
(dla wywozu rzadziej niż 1 raz na 3 m-ce)
brutto 8 - 7 m3 7 - 6 m3 6 - 5 m3 5 - 4 m3 4 - 3 m3 3 - 2 m3 2 - 1 m3
zł/m3 32,00 36,00 41,00 48,00 61,00 81,00 115,00
Minimalna wywożona ilość - 1 m3
Opłata dodatkowa za przejazd ponad 4 km w jedną stronę 2,00 zł/km + VAT
Wynajem wozu asenizacyjnego - 150,00 zł/h + VAT


CENNIK - wywóz łączony
wywozu nieczystości płynnych do mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków w Antoniowie
przez PGKiM Spółka z o.o. w Antoniowie od 01.06.2019r. z uwzględnieniem częstotliwości wywozu

Stawki przy wywozie netto
(dla wywozu min 1 raz w m-cu)
netto 8 - 7 m3 7 - 6 m3 6 - 5 m3 5 - 4 m3 4 - 3 m3
zł/m3 25,93 29,63 34,26 41,67 51,85
Stawki przy wywozie brutto (8% VAT)
(dla wywozu min 1 raz w m-cu)
brutto 8 - 7 m3 7 - 6 m3 6 - 5 m3 5 - 4 m3 4 - 3 m3
zł/m3 28,00 32,00 37,00 45,00 56,00
Stawki przy wywozie netto
(dla wywozu min 1 raz na 3 m-ce)
netto 8 - 7 m3 7 - 6 m3 6 - 5 m3 5 - 4 m3 4 - 3 m3
zł/m3 28,70 32,41 37,96 45,37 55,56
Stawki przy wywozie brutto (8% VAT)
(dla wywozu min 1 raz na 3 m-ce)
brutto 8 - 7 m3 7 - 6 m3 6 - 5 m3 5 - 4 m3 4 - 3 m3
zł/m3 31,00 35,00 41,00 49,00 60,00
Stawki przy wywozie netto
(dla wywozu rzadziej niż 1 raz na 3 m-ce)
netto 8 - 7 m3 7 - 6 m3 6 - 5 m3 5 - 4 m3 4 - 3 m3
zł/m3 30,56 36,11 40,74 49,07 61,11
Stawki przy wywozie brutto (8% VAT)
(dla wywozu rzadziej niż 1 raz na 3 m-ce)
brutto 8 - 7 m3 7 - 6 m3 6 - 5 m3 5 - 4 m3 4 - 3 m3
zł/m3 33,00 39,00 44,00 53,00 66,00
Minimalna wywożona ilość - 3 m3
Opłata dodatkowa za przejazd ponad 4 km w jedną stronę 2,00 zł/km + VAT
Wynajem wozu asenizacyjnego - 150,00 zł/h + VAT

CENNIK
wywozu nieczystości płynnych do mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków w Antoniowie
przez PGKiM Spółka z o.o. w Antoniowie od 01.07.2018r. do 31.05.2019r. z uwzględnieniem częstotliwości wywozu

Stawki przy wywozie netto
(dla wywozu min 1 raz w m-cu)
netto 8 - 7 m3 7 - 6 m3 6 - 5 m3 5 - 4 m3 4 - 3 m3 3 - 2 m3 2 - 1 m3
zł/m3 23,15 25,93 30,56 36,11 44,44 58,33 89,81
Stawki przy wywozie brutto (8% VAT)
(dla wywozu min 1 raz w m-cu)
brutto 8 - 7 m3 7 - 6 m3 6 - 5 m3 5 - 4 m3 4 - 3 m3 3 - 2 m3 2 - 1 m3
zł/m3 25,00 28,00 33,00 39,00 48,00 63,00 97,00
Stawki przy wywozie netto
(dla wywozu min 1 raz na 3 m-ce)
netto 8 - 7 m3 7 - 6 m3 6 - 5 m3 5 - 4 m3 4 - 3 m3 3 - 2 m3 2 - 1 m3
zł/m3 25,00 28,70 33,33 39,81 49,07 64,81 99,07
Stawki przy wywozie brutto (8% VAT)
(dla wywozu min 1 raz na 3 m-ce)
brutto 8 - 7 m3 7 - 6 m3 6 - 5 m3 5 - 4 m3 4 - 3 m3 3 - 2 m3 2 - 1 m3
zł/m3 27,00 31,00 36,00 43,00 53,00 70,00 107,00
Stawki przy wywozie netto
(dla wywozu rzadziej niż 1 raz na 3 m-ce)
netto 8 - 7 m3 7 - 6 m3 6 - 5 m3 5 - 4 m3 4 - 3 m3 3 - 2 m3 2 - 1 m3
zł/m3 27,78 31,48 36,11 42,59 53,70 71,30 106,48
Stawki przy wywozie brutto (8% VAT)
(dla wywozu rzadziej niż 1 raz na 3 m-ce)
brutto 8 - 7 m3 7 - 6 m3 6 - 5 m3 5 - 4 m3 4 - 3 m3 3 - 2 m3 2 - 1 m3
zł/m3 30,00 34,00 39,00 46,00 58,00 77,00 115,00
Minimalna wywożona ilość - 1 m3
Opłata dodatkowa za przejazd ponad 4 km w jedną stronę 2,00 zł/km + VAT
Wynajem wozu asenizacyjnego - 140,00 zł/h + VAT


CENNIK - wywóz łączony
wywozu nieczystości płynnych do mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków w Antoniowie
przez PGKiM Spółka z o.o. w Antoniowie od 01.07.2018r. do 31.05.2019r. z uwzględnieniem częstotliwości wywozu

Stawki przy wywozie netto
(dla wywozu min 1 raz w m-cu)
netto 8 - 7 m3 7 - 6 m3 6 - 5 m3 5 - 4 m3 4 - 3 m3
zł/m3 25,00 28,70 33,33 39,81 50,00
Stawki przy wywozie brutto (8% VAT)
(dla wywozu min 1 raz w m-cu)
brutto 8 - 7 m3 7 - 6 m3 6 - 5 m3 5 - 4 m3 4 - 3 m3
zł/m3 27,00 31,00 36,00 43,00 54,00
Stawki przy wywozie netto
(dla wywozu min 1 raz na 3 m-ce)
netto 8 - 7 m3 7 - 6 m3 6 - 5 m3 5 - 4 m3 4 - 3 m3
zł/m3 27,78 31,48 36,11 43,52 53,70
Stawki przy wywozie brutto (8% VAT)
(dla wywozu min 1 raz na 3 m-ce)
brutto 8 - 7 m3 7 - 6 m3 6 - 5 m3 5 - 4 m3 4 - 3 m3
zł/m3 30,00 34,00 39,00 47,00 58,00
Stawki przy wywozie netto
(dla wywozu rzadziej niż 1 raz na 3 m-ce)
netto 8 - 7 m3 7 - 6 m3 6 - 5 m3 5 - 4 m3 4 - 3 m3
zł/m3 29,63 34,26 38,89 47,22 58,33
Stawki przy wywozie brutto (8% VAT)
(dla wywozu rzadziej niż 1 raz na 3 m-ce)
brutto 8 - 7 m3 7 - 6 m3 6 - 5 m3 5 - 4 m3 4 - 3 m3
zł/m3 32,00 37,00 42,00 51,00 63,00
Minimalna wywożona ilość - 3 m3
Opłata dodatkowa za przejazd ponad 4 km w jedną stronę 2,00 zł/km + VAT
Wynajem wozu asenizacyjnego - 140,00 zł/h + VAT


Dokumenty do pobrania


Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
pobierz (265kB)
Wzór umowy o zaopatrzenie w wodę
pobierz (107kB)
Wzór umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
pobierz (122kB)
Regulamin świadczenia usług publicznych w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych Zarzadzenie
pobierz (2682kB)
Zlecenie wykonania usługi
pobierz (65kB)
Wniosek o wydanie zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków oraz określenie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci
pobierz (63kB)
Wniosek o wydanie zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków w ramach postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
pobierz (76kB)
Wniosek o uzgodnienie dokumentacji technicznej
pobierz (62kB)
Wniosek o rozwiązanie umowy
pobierz (66kB)
Zlecenie na opracowanie projektu przyłącza przez PGKIM SP. Z O.O.
pobierz (64kB)
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
pobierz (91kB)
Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych oraz zlecenie dokonania odbioru technicznego
pobierz (66kB)
Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018 - 2021 na terenie Gminy Ozimek Plan rozwoju i modernizacji
pobierz (711kB)
Regulamin odpłatnego nabywania prawa własności do urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych Regulamin
pobierz (2533kB)Dokumenty archiwalne


Regulamin świadczenia usług publicznych w zakresie wód będących skutkiem opadów atmosferycznych Zarzadzenie
pobierz (2554kB)
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Taryfa WiK
pobierz (85kB)
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków - tekst jednolity - obowiązuje do 14.03.1019 r. Regulamin
pobierz (105kB)Wyniki badań jakości wody przeznaczonej do spożycia


Ocena jakości wody w III kwartale 2019 r.
pobierz (1377kB)
Sprawozdanie z badań - Ozimek Częstochowska - przedszkole - wrzesień 2019 r.
pobierz (269kB)
Sprawozdanie z badań - Ozimek Częstochowska - hotel - wrzesień 2019 r.
pobierz (269kB)
Sprawozdanie z badań - Ozimek Polna - wrzesień 2019 r.
pobierz (275kB)
Sprawozdanie z badań - Szczedrzyk - wrzesień 2019 r.
pobierz (275kB)
Sprawozdanie z badań - Mnichus - wrzesień 2019 r.
pobierz (276kB)
Sprawozdanie z badań - Mnichus - wrzesień 2019 r. - rekontrola
pobierz (265kB)
Sprawozdanie z badań - Biestrzynnik - wrzesień 2019 r.
pobierz (275kB)
Sprawozdanie z badań - Ozimek Częstochowska - przedszkole - sierpień 2019 r.
pobierz (263kB)
Sprawozdanie z badań - stacja uzdatniania wody Ozimek Częstochowska - sierpień 2019 r.
pobierz (263kB)
Ocena jakości wody w II kwartale 2019 r.
pobierz (1351kB)
Ocena jakości wody w I kwartale 2019 r.
pobierz (424kB)
Sprawozdanie z badań - Ozimek Częstochowska - przedszkole - maj 2019 r.
pobierz (1944kB)
Sprawozdanie z badań - Ozimek Częstochowska - hotel - maj 2019 r.
pobierz (1954kB)
Sprawozdanie z badań - Ozimek Polna - marzec 2019 r.
pobierz (841kB)
Sprawozdanie z badań - Szczedrzyk - marzec 2019 r.
pobierz (846kB)
Sprawozdanie z badań - Mnichus - marzec 2019 r.
pobierz (835kB)
Sprawozdanie z badań - Biestrzynnik - marzec 2019 r.
pobierz (839kB)


eBOK BIP